Tabela me statistika

Vit Kërcënime kundër jetës dhe lëndimeve trupore të gazetarëve Kërcënime tjera ndaj gazetarëve Sulmet aktuale ndaj gazetarëve Vrasjet e gazetarëve Kërcënimet kundër mediave dhe organizatave mediale Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2014 3 4 7 1 0 0
2015 3 6 3 0 2 1
2016 2 5 5 0 1 2
2017 5 17 1 0 1 0
2018 1 10 3 0 2 1
2019 5 8 7 0 1 0
2020 6 11 4 0 1 2
2021 0 4 1 0 0 1
Тotal: 25 65 31 1 8 7