RRETH PROJEKTIT

Platforma rajonale për avokimin e lirisë së medias dhe sigurinë e gazetarëve është një rrjet i asociacioneve të gazetarëve dhe sindikatave të mediave në vendet e Ballkanit Perëndimor, e themeluar në janar të vitit 2016 me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian dhe në kuadër të Mbështetjes së BE-së për Rrjetet Rajonale Tematike të Programit të Organizatave të Shoqërisë Civile.

Asociacioni i Pavarur i Gazetarëve të Serbisë, Asociacioni i Gazetarëve të BdheH, Sindikata e Mediave të Malit të Zi, Asociacioni i Gazetarëve të Maqedonisë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, Asociacioni i Gazetarëve Kroatë kanë një bashkëpunim shumë vjeçar, bilateral dhe ndërkufitar në përmirësimin e lirisë së mediave, dhe në veprime të përbashkëta në solidaritet për të mbrojtur të drejtat profesionale të gazetarëve. Ky bashkëpunim është zyrtarizuar me themelimin e Platformës Rajonale dhe nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit me kurse të përcaktuara në mënyrë të qartë të veprimit: (a) krijimi i një mekanizmi të fuqishëm dhe efikas për mbrojtjen dhe avokimin për lirinë e shprehjes, të drejtat dhe siguria e gazetarëve, si dhe (b) krijimi i një mjedisi demokratik të punës për mediat në vendet e Ballkanit Perëndimor, në përputhje me standardet dhe rekomandimet e BE-së.

Qëllimi i krijimit dhe funksionimit të Platformës rajonal është krijimi i një mjedisi të favorshëm ligjor dhe social për pluralizmin e medias duke fuqizuar asociacionet e gazetarëve dhe sindikatat mediale që të bëhen një akter efikas, të përgjegjshëm dhe të pavarur në avokimin e lirive të mediave dhe standardet e BE-së, si dhe të drejtat e qytetarëve për informacion dhe në llojshmërinë e informacioneve nga burime të ndryshme.

Asciacionet e gazetarëve gjithashtu kanë në plan për të krijuar një Sistem të Paralajmërimit të Hershëm dhe Parandalimin (SEËP) si një mekanizëm rajonal për të avokuar lirinë e shprehjes dhe integrimin e lirisë në standardet e BE-së të mediave, si dhe për të parandaluar format e ndryshme të dhunës ndaj gazetarëve dhe abuzimeve të lirisë së shprehjes. Në të njëjtën kohë, do të ketë aktivitete për futjen e një metodologjie të monitorimit të vazhdueshëm të të drejtave të mediave dhe sigurisë së gazetarëve, si dhe disponueshmëria publike e informacionit në rastet e shkeljes së të drejtave profesionale dhe njerëzore të gazetarëve, redaktorëve dheprofesionistë të tjerë të mediave. Objektivi specifik i Platformës Rajonale është shkëmbimi i njohurive, përvojës dhe informacionit midis 6 asociacioneve të gazetarëve dhe sindikatave të mediave, pasi që ata vetë janë të njohur si mbrojtës aktivë dhe të përgjegjshëm të të drejtave të gazetarëve të cilët tani mund të investojnë një pjesë të kapaciteteve të tyre për të reaguar ndaj nevojave dhe sfidave të komunitetit të medias në Ballkanin Perëndimor.

Në periudhën e kohëzgjatjes të projektit prej 36 muajsh, aktivitete të shumta do të zbatohen, dhe e rëndësisë së veçantë është Platforma Online për Raportimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj gazetarëve dhe shkeljeve të të drejtave të tyre. Përveç mundësisë së raportimit të sulmeve dhe duke siguruar mbështetje efikase për gazetarët, Platforma Online përmban një bazë të dhënash të vetme të sulmeve ndaj gazetarëve që nga viti 2014, si dhe të dhëna për veprime publike, analiza, aktivitetet e avokimit të partnerëve dhe organizatave të tjera të medias. Partnerët do të punojnë së bashku për të ndërtuar kapacitetet e tyre dhe të përgatisë një plan tre-vjeçar strategjik dhe të avokimit i cili do të përqëndrohet në identifikimin e boshllëqeve në kuadrin legjislativ dhe do të ofrojë zgjidhje ligjore dhe veprimet që mund të kontribuojnë për një mbrojtje më efikase dhe në kohë të gazetarëve, e drejta e tyre për lirinë e shprehjes dhe të integritetit profesional.

Kostoja totale e projektit është 1.321.795,52 euro; 1.189.615,97 EUR është mbështetur nga Komisioni Evropian, si pjesa tjetër do të sigurohet nga partnerët. Koordinatori kryesor i projektit është Asociacioni i Pavarur i Gazetarëve të Serbisë.


EKIPI PRAPA PROJEKTIT

Maja Vasić - Nikolić
NUNS, Koordinator i Projektit
E-mail
Dragan Sekulovski
ZNM, Koordinator i Projektit
E-mail
Borka Rudić
BH Novinari, Koordinator i Projektit
E-mail
Monika Kutri
HND, Koordinator i Projektit
E-mail
Radomir Kračković
SMCG, Koordinator i Projektit
E-mail
Valon Veliqi
AJK, project coordinator