Lokalni mediji protiv diskriminacije – Priručnik

Priručnik za lokalne medije o (ne)diskriminaciji ima za cilj da unaprijedi znanja i olakša profesionalno izvještavanje o ranjivim grupama u Nikšiću, u prvom redu o ženama, Romima i Romkinjama, osobama sa invaliditetom i LGBTI(Q) osobama. Prilikom izrade Priručnika, pošlo se od preporuka nastalih analizom lokalnih medija u Nikšiću, koja je sprovedena 11. jula 2018. godine, korišćenjem Global monitoring metodologije.


Analiza položaja lokalnih javnih emitera i novinara u medijskim zakonima Crne Gore

Cilj ovog dokumenta je da obezbijedi analizu zakonodavnog okvira za medije u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na položaj i nezavisnost novinara kao i finansiranje i upravljačku samostalnost lokalnih javnih emitera. Analiza treba da ukaže i na preporuke za izmjene i dopune medijskih zakona kako bi se unaprijedio položaj novinara i osigurala veća finansijska i upravljačka nezavisnost lokalnih javnih emitera.


Indikatori nivoa medijskih sloboda i bezbjednosti novinara, Crna Gora (drugi nacionalni izvještaj)

Izvještaj predstavlja nalaze drugog istraživanja sprovedenog u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma za zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara na Zapadnom Balkanu, koji sprovode nacionalna udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Srbiji i sindikat u Crnoj Gori. Ovaj izvještaj je nastavak polazne studije koja je detaljnije predstavila zakonodavstvo, socio-ekonomsku i političku situaciju po pitanju medijskih sloboda i bezbjednosti novinara i koja je identifikovala ključne izazove i preporuke za novinarske asocijacije i ostale zainteresovane aktere. Glavni cilj drugog istraživanja jeste da utvrdi nova dešavanja i da napravi poređenje sa nivoom medijskih sloboda i bezbjednosti novinara identifikovanim 2016. godine.


Političko oglašavanje i medijska kampanja tokom predizbornog perioda: Uporedna studija

Uporedna studija urađena sa ciljem da pomogne Agenciji za elektronske medije u poboljšanju kvaliteta zakonskog okvira medija kojim se uređuje političko oglašavanje. Dokument je dostupan na engleskom jeziku.


Sažetak zaključaka, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara, Crna Gora

Sažetak zaključaka utvrđenih u istraživanju sprovedenom u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.