Činjenicama protiv tužbi – Deset godina dekriminalizacije klevete u Crnoj Gori

Publikacija “Činjenicama protiv tužbi – Deset godina dekriminalizacije klevete u Crnoj Gori” sadrži ižvještaj o monitoringu sudskih postupaka protiv novinara/ki i medija od 2011. godine, kada je dekriminalizovana kleveta, do 2020. godine.

Publikacija je objavljena u okviru istoimenog projekta koji je finansirala Ambasada SAD u Podgorici.


Istraživanje o uslovima rada u digitalnim medijima i uticaju pandemije COVID-19 – “Novi mediji – stari problemi 2020.”

Izvještaj “Novi mediji – stari problemi 2020.” nastavak je trogodišnje analize digitalnog medijskog sektora u Crnoj Gori. Osim položaja zaposlenih i stanja u digitalnim medijima, ove godine smo se bavili i analizom uticaja pandemije Covid-19 i eventualnih posljedica koje bi ona mogla ostaviti kako na portale, tako i na zaposlene u njima. Izvještaj predstavlja nalaze desk istraživanja i anketa sa vlasnicima i sa novinarima/kama zaposlenim u digitalnim medijima i nastavak je istraživanja koje se sprovodilo 2018. i 2019. godine, a koja su bila prva istraživanja ove oblasti u Crnoj Gori. Izvještaj sumira nalaze trogodišnjeg istraživanja i monitoringa stanja u online medijima i nudi preporuke za unaprijeđenje i rješavanje prepoznatih problema.

Dokument koji je pred vama dio je projekta “Union to Union – Recruitment and Organizing in CEE 2020”, koji Sindikat medija Crne Gore (SMCG) sprovodi tradicionalno uz podršku Međunarodne federacije novinara (IFJ) i Sindikata novinara Švedske.


Cijeli izvještaj, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara 2019. [Crna Gora]

Ovo istraživanje predstavlja zaključke utvrđene u četvrtom istraživanju sprovedenom u okviru projekta “Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara”,  predstavlja stanje u ovim oblastima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Glavni cilj četvrtog istraživanja jeste da utvrdi nova dešavanja i da napravi poređenje sa nivoom medijskih sloboda i bezbjednosti novinara identifikovanim 2016. 2017. i 2018. godine.

Autorke izvještaja za Crnu Goru, koje je rađeno za potrebe Sindikata medija,  su Marijana Camović i Bojana Laković Konatar.


Istraživanje “Analiza crnogorskih medija – standardi, manipulacija i objektivno izvještavanje”

Istraživanje “Analiza crnogorskih medija – standardi, manipulacija i objektivno izvještavanje” je dio projekta „DO – Investigative journalism, DISCOVER – Media literacy” (Istražuj kao novinar/ka! Otkrij medijsku pismenost!), koje je SMCG sproveo kao partnerska organizacija u saradnji sa nevladinom organizacijom 35mm, Fakultetom političkih nauka i Mrežom za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije (LUPA).

Tokom monitoringa štampe (Pobjeda, Dan, Vijesti i Dnevne novine) i novinske agencije Mina, ukupno je analizirano 7.746 tekstova.


Istraživanje o slučajevima povrede prava ličnosti u medijima 2016-2018 “Monitoringom do slobodnih medija”

SMCG je, u saradnji sa sudovima u Podgorici i Bijelom Polju, prikupio podatke o tome koliko je slučajeva naknade štete zbog povrede prava ličnosti (časti i ugleda) pokrenuto pred ovim sudovima od početka 2016. do kraja 2018. godine, koliko je bilo pravosnažnih presuda i koliko slučajeva je i dalje u radu. Gotovo svi ovi slučajevi bili su predmet naše analize koja se sastojala u monitoringu sudskih postupaka za sve aktivne predmete, kao i u analizi pravosnažnih presuda kako bi stekli uvid u sudsku praksu prilikom donošenja presuda.

Rezultat istraživanja je baza slučajeva nastalih u period od 2016. do kraja 2018. godine, uz podatke o tome: ko najčešće tuži, koji je povod, koji su mediji najčešće tuženi, kakav je ishod sudskih postupaka, odnosno koliko je tužbi prihvaćeno od strane suda, a koliko odbijeno, koji je iznos štete koji se dosuđuje, koliko traju postupci…