Media observatory: Modelet krahasuese dhe reformat e kërkuara të mediave të shërbimit publik

Në këtë vështrim krahasues rajonal të modeleve qeverisëse dhe financimit të mediave të shërbimit publik në vendet e Evropës Juglindore, ne shohim një shumëllojshmëri të zgjidhjeve. Informacioni që kemi mbledhur dhe paraqitur këtu tregon edhe një herë që këto organizata të mediave përdorin sasi të mëdha të parasë publike – qoftë përmes parapagimit të mbledhura nga amvisëritë, ose nëpërmjet buxhetit të shtetit, por mekanizmat e mbikëqyrjes për programimin dhe financat e tyre janë kryesisht politikisht të shtyra.
Treguesit për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve

Ky raport paraqet rezultatet e hulumtimit të kryer në kuadër të projektit rajonal Platforma Rajonale e Ballkanit Perëndimor për avokim për lirinë e mediave dhe sigurinë e gazetarëve, i cili është kryer nga asociacionet kombëtare të gazetarëve në Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi.


Indicators for the Level of Media and Journalist’s Safety

This report presents the findings of the research conducted within the regional project Western Balkan’s Regional Platform for advocating media freedom and journalists’ safety1 , which is implemented by national journalists’ associations in Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia.


Indeksi i qëndrueshmërisë së medieve

Raporti analizon situatën e indeksit të qëndrueshmërisë së mediave në Kosovë, përmes 5 objektivave: 1) LIRIA E FJALËS; 2) GAZETARIA PROFESIONALE; 3) SHUMËLLOJSHMËRIA E LAJMEVE; 4) MENAXHIMI I BIZNESIT; 5) INSTITUCIONET PËRKRAHËSE.

Ofron shembuj statistika lehtë të kuptueshme dhe ilustrime, si dhe informata të përgjithshme të strukturuara mirë lidhur me situatën e përgjithshme që ndikon në media.