O PROJEKTU

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je mreža novinarskih udruženja i medijskih sindikata iz država Zapadnog Balkana. Platforma je uspostavljena u januaru 2016. godine uz finansijsku podršku Evropske unije, a u okviru EU Programa podrške regionalnom umrežavanju organizacija civilnog društva.

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruga/udruženje BH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje novinara Kosova i Hrvatsko novinarsko društvo iza sebe imaju višegodišnju, bilateralnu i prekograničnu saradnju u oblasti unapređenja medijskih sloboda, te zajedničkog i solidarnog delovanja u zaštiti profesionalnih prava novinara. Ta saradnja je formalno ozvaničena uspostavljanjem Regionalne platforme i potpisivanjem Memoranduma o razumevanju, sa jasno definisanim pravcima djelovanja: (a) uspostavljanje snažnog i efikasnog mehanizma za zaštitu i zagovaranje slobode izražavanja, prava i sigurnosti novinara, kao i (b) stvaranje demokratskog okruženja za rad medija u državama Zapadnog Balkana u skladu sa EU preporukama i standardima.

Cilj uspostavljanja i delovanja Regionalne platforme je stvaranje povoljnog pravnog i društvenog okruženja za medijski pluralizam kroz jačanje novinarskih udruženja i medijskih sindikata na način da postanu efikasan, odgovoran i nezavisan akter zagovaranja medijskih sloboda i EU standarda, te prava građana na slobodu informisanja i primanje raznovrsnih informacija iz različitih izvora.

Novinarska udruženja i sindikati će uspostaviti Sistem ranog upozoravanja i prevencije (SEWP) kao regionalni mehanizam zagovaranja slobode izražavanja i integracije EU standarda slobode medija, te prevenciju različitih oblika nasilja nad novinarima i zloupotrebu slobode izražavanja. Istovremeno, radiće se i na uspostavljanju metodologije stalnog praćenja medijskih sloboda i sigurnosti novinara, kao i javne dostupnosti informacija u vezi sa slučajevima kršenja profesionalnih i ljudskih prava novinara, urednika i drugih medijskih radnika. Poseban cilj delovanja Regionalne platforme je razmena znanja, iskustva i informacija između šest novinarskih udruženja i medijskih sindikata, budući da su oni sami u svojim sredinama prepoznati kao aktivni i odgovori branioci novinarskih prava. Oni će deo svojih kapaciteta uložiti u rešavanje regionalnih potreba i izazova medijske zajednice Zapadnog Balkana.

U periodu od 36 meseci, koliko će trajati ovaj projekat, sprovešće se brojne aktivnosti, među kojima je posebno važna Onlajn platforma za brzu prijavu napada i povreda prava novinara. Uz mogućnost prijave i efikasnu podršku novinarima, Onlajn platforma sadrži jedinstvenu bazu podataka o napadima na novinare od 2014. godine, te podatke o javnim akcijama, analizama, zagovaračkim aktivnostima partnera i drugih medijskih organizacija. Partneri će zajedno raditi na izgradnji vlastitih kapaciteta, te pripremi trogodišnje strategije i zagovaračkog plana sa fokusom na identifikaciju manjkavosti pravnog okvira, te ponuditi pravna rešenja i akcije koje mogu doprineti efikasnijoj i blagovremenoj zaštiti novinara, njihovog prava na slobodu izražavanja i profesionalnog integriteta.

Ukupna vrednost projekta iznosi 1.321.795,52 EUR, od čega je 1.189.615,97 EUR (odnosno 90%) obezbedila Evropska komisija, dok će preostala sredstva obezbediti partneri.

Glavni koordinator projekta je Nezavisno udruženje novinara Srbije.


PROJEKTNI TIM

Maja Vasić - Nikolić
NUNS, Koordinator projekta
E-mail
Dragan Sekulovski
ZNM, Koordinator projekta
E-mail
Borka Rudić
BH Novinari, Koordinator projekta
E-mail
Monika Kutri
HND, Koordinator projekta
E-mail
Radomir Kračković
SMCG, Koordinator projekta
E-mail
Valon Veliqi
AJK, project coordinator